SLUŽBY

Odborné poradenstvo

Komplexné poradenstvo v oblasti stavebníctva počínajúc od investičného zámeru, projektovej dokumentácie, cez výber zhotoviteľa a cez realizáciu stavieb až po ich uvedenie do používania

Projekčná činnosť

Projektovanie novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov, domových biologických čistiarní odpadových vôd, prípojok inžinierskych sietí a ostaných jednoduchých a drobných stavieb. V prípade potreby sme schopní zabezpečiť projektovú dokumentáciu v akomkoľvek rozsahu pre akýkoľvek druh stavieb – pozemné aj inžinierske.

Stavebný dozor

Výkon činnosti stavebného dozoru vyplývajúci z povinnosti zakotvenej v § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný zákon). Táto činnosť je v zmysle § 45 tohto zákona tzv. vybranou činnosťou vo výstavbe.

Technický dozor investora

Kontrolná činnosť vykonávaná na stavbách realizovaných zhotoviteľom stavby. Kontrolou dodržiavania podmienok stavebných povolení a zmlúv o dielo sa chránia záujmy verejnosti a záujmy investora. Rozsah technického dozoru je vždy presne špecifikovaný v mandátnej zmluve. Naša spoločnosť má skúsenosti so stavbami realizovanými v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, Red book, 1999 a dokáže poskytnúť stavebný dozor v zmysle týchto podmienok.

V rámci výkonu technického dozoru ponúkame klientom aj realizáciu skúšok preukazujúcich kvalitu diela, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a akreditovanými laboratóriami.

Pokiaľ si to vyžaduje charakter stavby, zabezpečujeme v rámci našej činnosti aj výkon geodetických činností prostredníctvom autorizovaného geodeta. Jedná sa hlavne o vytýčenie diela, kontrola osadenia diela a zameranie skutočne zrealizovaných množiev prác.

Koordinácia bezpečnosti na stavbe

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe, ktorý vyplýva z povinností zakotvených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 396 z 24. mája 2006. Poskytujeme komplexné služby v oblasti BOZ na stavbách, vrátane vypracovania plánu BOZ.

Inžinierska činnosť

Odborná konzultácia investičného zámeru s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a dotknutými organizáciami. Činnosť vedúca k získaniu „územného rozhodnutia“ a „stavebného povolenia“ pre stavebníka, vrátane získania všetkých potrebných súhlasov a vyjadrení. Počas trvania výstavby zabezpečujeme riadenie zmien stavby, tzn. zmeny projektovej dokumentácie a získanie povolenia na „zmenu stavby pred dokončením“. Po ukončení výstavby získanie kolaudačného rozhodnutia a uvedenia do prevádzky, prípadne získanie povolenia na skúšobnú prevádzku.

Domové čistiarne odpadových vôd

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti domových biologických ČOV, ktoré zahŕňajú projektovanie, predaj a v prípade potreby aj odbornú montáž a spustenie do prevádzky. V tomto sektore spolupracujeme s popredným renomovaným slovenským výrobcom domových ČOV – firmou Aquatec. V prípade záujmu Vám vypracujeme komplexnú cenovú ponuku na dodávku ČOV.

Realizácia stavieb

Ponúkame kvalitnú realizáciu Vašich stavieb. V prípade potreby zabezpečíme komplexné služby pre Vašu stavbu - od projektu, cez stavebné povolenie, realizáciu až po kolaudáciu stavby.

stavebné cenárstvo

Ponúkame možnosť spracovania výkazov výmer na Vašu stavbu, podkladov pre výber dodávateľa stavby, ako aj orientačných rozpočtov pre Vaše projekty. Pracujeme so softvérom CENKROS 4 so vždy aktuálnymi databázami cien.

 

Novinky:

 

12.09.2016
Zahájili sme výkon technického dozoru investora na stavbe Jaguar Land Rover Nitra.

01.02.2016
Rozšírili sme portfólio našich ponúkaných služieb o stavebné cenárstvo - spracovanie výkazov výmer, ako aj ponukových rozpočtov.

28.02.2013
Rozšírili sme portfólio našich ponúkaných produktov - okrem domových ČOV firmy Aquatec ponúkame zákazníkom aj plastové nádrže a vodomerné šachty tohoto renomovaného výrobcu.
K dodávke ČOV a plastových výrobkov poskytujeme komplexné služby, vrátane poradenstva, spracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenia stavebného povolenia.